Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Chinamedic B.V., hierna te noemen “de Kliniek”. 
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt. 
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Opdrachtnemer, De Opdrachtgever wordt hierna “de Cliënt” genoemd.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Cliënt  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van de cliënt tegen te gaan. 
 6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
 7. Indien de Kliniek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Kliniek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Kliniek en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Hieronder wordt verstaan dat de Cliënt een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Kliniek tot een enkele dan wel volledige behandeling. 
 2. De Kliniek is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de Cliënt op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Cliënt reeds door de Kliniek verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Tarieven

 1. De Cliënt wordt geacht de door de Kliniek gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. 
 2. Betaling dient te geschieden meteen na afloop van het consult of de behandeling, bij voorkeur met pin. De nota die de Cliënt kan gebruiken voor declaratie bij de zorgverzekering wordt u na afrekening per email verstuurd. Cliënten zonder email krijgen een geprinte nota na afloop van de behandeling.
  Voor de bestellingen van kruiden en/of voedingssupplementen ontvangt de Cliënt per mail een nota. Deze moet binnen 7 dagen voldaan worden door overschrijving op de bankrekening van de Kliniek of door het bedrag te pinnen bij een bezoek aan de Kliniek. Bij een NO SHOW afspraak dient de NO SHOW factuur binnen 7 dagen na  factuurdatum voldaan. 
 3. De Kliniek is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de Kliniek verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan de Cliënt door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht. 
 4. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd (NO SHOW afspraak), wordt in rekening gebracht. De Cliënt krijgt in dat geval een rekening per email, met een betaaltermijn van 7 dagen. De Cliënt ontvangt een bevestiging email na een afspraak geboekt en een herinnerings-email 24 uur voor een afspraak van de online agenda. Hij/zij dient de juiste email adres invullen of doorgeven tijdens boeken voor een afspraak. Het eventueel niet hebben ontvangen of hebben gelezen van de bevestiging-email en herinnerings-email heeft geen invloed op het betalingsvoorwaarden van het verzuim van de afspraak. Tijdig afzeggen is de verantwoordelijkheid van de Cliënt, ook bij ziekte, weers- of verkeers-omstandigheden. Cliënt dient bij twijfel of hij/zij er op tijd zal kunnen zijn zo snel mogelijk contact op te nemen, zowel telefonisch als per email.
 5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Kliniek, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Cliënt geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht. 
 6. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Clïënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 7. Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de Kliniek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Cliënt worden verhaald. De Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 
 8. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Cliënt van alle bestelde goederen. Door de Kliniek geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. De Kliniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Kliniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap, gestelde medische diagnoses, medicatie gebruik) of daarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de therapie, tijdig aan de Kliniek worden verstrekt. De Kliniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Cliënt is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De Kliniek is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden dan wel volhouden. 
 4. De Kliniek is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling. 
 5. De Kliniek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Kliniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Kliniek toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  Indien de Kliniek aansprakelijk gehouden wordt, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: a. De aansprakelijkheid van de Kliniek voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Kliniek beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de Behandeling, althans dat gedeelte van de Behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. c. De Kliniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Kliniek. 
 7. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld (die niet in dienst bij de Kliniek), dan is de Kliniek voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 5. Verwerking van gegevens en geheimhouden

 1. Zowel de Kliniek als Client zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. De Kliniek voldoet aan de wet AVG. Hoe met Cliënt gegevens en privacy wordt om gegaan wordt vermeld in de Privacybeleid de praktijk website.

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is de Kliniek de eerste aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met de Cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur worden ingeschakeld, waarbij de therapeuten van de Kliniek is aangesloten. In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. 
 3. Bij een geschil tussen de Kliniek en de Cliënt over de behandeling heeft de Cliënt, na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie KAB.
  (NB Indien de therapeut in loondienst is kan sprake zijn van een andere klachten-functionaris en geschilleninstantie dan hierboven genoemd.) 
 4. Bij een geschil tussen de Kliniek en de Cliënt over de omgang met persoons- en medische gegevens heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 7. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de Kliniek, www.Chinamedic.nl, onder het kopje”Tariven”, en bij ieder pagina de voet het kopje “Algemene Voorwaarden”
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Kliniek.
 

Frequently asked questions

How can Acupuncture help?

More than a thousand years acupuncture has been used to remedy and improve a wide range of diseases and complaints. For an acupuncturist the approach is simple: energy either flows or it doesn’t. The symptoms show where in the body there may be a blockage and how this affects the rest of the body. In addition the acupuncturist focuses on activating the self-healing ability of our bodies.This makes acupuncture applicable for many health issues such as pain complaints, infertility, ringing in the ears, sleep disorders, skin problems, allergies, addictions, depression, menopausal complaints, burnout, RSI and so on. If you want to know how far acupuncture can help you, you are welcome to come by for a check up consultation so the acupuncturist can tell you what we can do.

How many times do I have to come?

It depends on your medical condition. In most cases you will respond faster to frequent acupuncture treatments. It is quite common to start with 1-2 times per week. Once your condition is stabilized, we can start lowering the frequency. When you come for your first consultation, we will make a specific treatment plan for you.

What does an Acupuncturist do?

The main task of an acupuncturist is to stimulate your self-healing ability. Acupuncture works by balancing the body’s Qi (a form of bioenergy that runs alongside meridians). During an acupuncture treatment, your acupuncturist inserts very thin needles into specific spots on your body, your body will receive the physiological signal from the needle to trigger a self-healing ability.

How long does it take before I notice results?

In acute complaints, an effect is noticed after 1-3 treatments on average. In the case of chronic complaints, this is after 5-10 treatments. It is important to maintain the frequency of your treatment so that you can achieve the desired results

I am pregnant, can I get Acupuncture?

Yes; acupuncture can help you during your pregnancy.

With acupuncture, pregnancy complaints are treated in a natural way and without side effects. The treatment aims to restore the energy balance in your body. Your hormones will also be brought back into balance. As a result, the complaints quickly subside. In addition, the acupuncturist will of course treat your specific complaints. Such as: nausea, headache, migraine, sleeping problems etc.

Why do I need to be treated more often in the beginning?

Acupuncture is a mild stimulation to your body. It is important to be treated often in the beginning so that there is more recovery than relapse. As soon as the symptoms decrease, the frequency decreases. As soon as the complaints do not return at all, the treatment is finished.

Advice for before and after Acupuncture?

Avoid heavy physical and/or mental exertion immediately before and immediately after the treatment, we also advise against stress immediately before and after each treatment. And please do not use alcohol or drugs immediately before or after treatment.

How much time does an appointment take?

We have three type of appointments. 

First we have a consultation combined with acupuncture. Here you and the acupuncturist have a conversation about your symptoms and the acupuncturist will diagnose your imbalances, you get an advised treatment schedule and this will be followed by your (first) acupuncture treatment. This usually takes an hour. 

There is also the follow-up treatment. The acupuncturist will treat your diagnosed symptoms according to the treatment schedule. This usually takes 45 minutes

Some people are still learning about acupuncture, they want to claim more knowledge about this method and also get to know their imbalances. Therefore you could book a consultation, this appointment takes 30 minutes.

Is Acupuncture painful?

We use extreme thin needles about the width of two human hairs for Abdominal Acupuncture. The pricks are barely noticeable. Sometimes people don't even feel where they are. Occasionally someone can perceive a strange feeling, also described as tingling, numbness, heaviness, and other feelings. We call this "DeQi" (activating energy) sensation in acupuncture, this is normal, often this feeling is over in a small matter of time.

Still afraid of needles? We have a good solution! The LaserNeedle which we often use is not invasive at all and you will not feel anything. The LaserNeedle is ideally suited for those who are afraid of needles and small children.

What does an Acupuncture treatment cost?

ChinaMedic is affiliated with the NVA (Dutch Association of Acupuncture) and treatment is reimbursed by most insurers in the supplementary. It is advisable to contact your insurer what this exactly means for you. For a full price list of all our treatments CLICK HERE

Can Acupuncture Help With Pregnancy?

Yes, acupuncture can improve your fertility as much for men as it does for women The ChinaMedic Approach with abdominal acupuncture significantly increases the chance of pregnancy both through natural conception as IUI or IVF. In both cases we also support you with nutritional advice and, if necessary, herbal therapy. A lot of clients have successfully become mothers and fathers with this treatment method. The acupuncturist will make a treatment schedule with you during your first consultation. Read more about Acupuncture and Pregnancy here.

How much time between Acupuncture?

During your first consultation, the acupuncturist will make a statement. In principle, you can do acupuncture every day. Depending on your complaints, the most applicable frequency is once or twice a week. In severe pain, the frequency is sometimes two or three times a week. In that case, it is more effective than starting with once a week. The pain sometimes returns in between (due to daily strain and stress). As you get treated more often, the pain usually gets less and less.

How do I book an appointment?

You can call our reception 020-6167615 or schedule an appointment on our website.

Are There Any Side Effects of Acupuncture?

No, if you are treated by a professional acupuncturist there are no side effects. There are sometimes reactions after acupuncture: fatigue, dizziness, emotional discharge or something we call a "Healing Crisis" during the first period. Don't worry, this means your body is showing a response and the recovery process has started. Always communicate with the acupuncturist how you are feeling.

Tip: Have a small meal in preparation for the treatment. This is good for fatigue and dizziness after the acupuncture.

What if my symptoms get worse during the treatment?

While most people notice a clear reduction in their symptoms after an acupuncture treatment, very few can experience a slight worsening of symptoms after a treatment. Do not worry, we call this a "healing crisis", your body is responding, and your energy is in motion. 

In terms of acupuncture, it means that your primary objective has been achieved, as you are changing on multiple levels from stuck to loosening. Make sure to always communicate with the acupuncturist over time how you are feeling and what the reactions are.

Why do some acupuncture points hurt more than others?

This is because of the acu-point locations on the body. Some points are just more sensitive than others! The fingers and toes have a higher concentration of nerve endings near the surface of the skin, so points on the extremities are naturally more sensitive than those closer to the center of the body.

Opening hours

Monday       9:30 - 17:00
Tuesday       9:30 - 17:00
Wednesday       Closed
Thursday       9:30 - 17:00
Friday       Closed
Saturday       9:30 - 17:00
Sunday       Closed

 

Contact

Acupunctuur Kliniek ChinaMedic

Postjesweg 36
1057 EB
Amsterdam West

Location

Gratis consult (10min.)

Open dag 16 juni zondag
(16 jaar jubileum)
Vrij inloop 09:30-12:00 uur
Postjesweg 36 te Amsterdam
(gratis parkeren)
Een kopje lekker Chinese thee

Free consultation (10min.)

Open day 16 June Sunday
Time: 09:30-12:00 uur
Postjesweg 36 in Amsterdam
(Free parking)
Enjoy a cup of Chinese tea
ChinaMedic Covid-19 nieuws. Bekijk hier de nieuwste updates
ChinaMedic Covid-19 news. Click here for the newest updates!