Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Chinamedic B.V., hierna te noemen “de Kliniek”. 
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt. 
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Opdrachtnemer, De Opdrachtgever wordt hierna “de Cliënt” genoemd.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Cliënt  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van de cliënt tegen te gaan. 
 6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
 7. Indien de Kliniek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Kliniek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Kliniek en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Hieronder wordt verstaan dat de Cliënt een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Kliniek tot een enkele dan wel volledige behandeling. 
 2. De Kliniek is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de Cliënt op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Cliënt reeds door de Kliniek verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Tarieven

 1. De Cliënt wordt geacht de door de Kliniek gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. 
 2. Betaling dient te geschieden meteen na afloop van het consult of de behandeling, bij voorkeur met pin. De nota die de Cliënt kan gebruiken voor declaratie bij de zorgverzekering wordt u na afrekening per email verstuurd. Cliënten zonder email krijgen een geprinte nota na afloop van de behandeling.
  Voor de bestellingen van kruiden en/of voedingssupplementen ontvangt de Cliënt per mail een nota. Deze moet binnen 7 dagen voldaan worden door overschrijving op de bankrekening van de Kliniek of door het bedrag te pinnen bij een bezoek aan de Kliniek. Bij een NO SHOW afspraak dient de NO SHOW factuur binnen 7 dagen na  factuurdatum voldaan. 
 3. De Kliniek is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de Kliniek verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan de Cliënt door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht. 
 4. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd (NO SHOW afspraak), wordt in rekening gebracht. De Cliënt krijgt in dat geval een NO SHOW bedrag per email, met een betaaltermijn van 7 dagen. De Cliënt ontvangt een bevestiging email na een afspraak geboekt en een herinnerings-email 48 uur voor een afspraak van de online agenda. Hij/zij dient de juiste email adres invullen of doorgeven tijdens boeken voor een afspraak. Het eventueel niet hebben ontvangen of hebben gelezen van de bevestiging-email en herinnerings-email heeft geen invloed op het betalingsvoorwaarden van het verzuim van de afspraak. Tijdig afzeggen is de verantwoordelijkheid van de Cliënt, ook bij ziekte, weers- of verkeers-omstandigheden. Cliënt dient bij twijfel of hij/zij er op tijd zal kunnen zijn zo snel mogelijk contact op te nemen, zowel telefonisch als per email.
 5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Kliniek, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Cliënt geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht. 
 6. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Clïënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 7. Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de Kliniek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Cliënt worden verhaald. De Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 
 8. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Cliënt van alle bestelde goederen. Door de Kliniek geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. De Kliniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Kliniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap, gestelde medische diagnoses, medicatie gebruik) of daarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de therapie, tijdig aan de Kliniek worden verstrekt. De Kliniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Cliënt is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De Kliniek is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden dan wel volhouden. 
 4. De Kliniek is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling. 
 5. De Kliniek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Kliniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Kliniek toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  Indien de Kliniek aansprakelijk gehouden wordt, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: a. De aansprakelijkheid van de Kliniek voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Kliniek beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de Behandeling, althans dat gedeelte van de Behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. c. De Kliniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Kliniek. 
 7. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld (die niet in dienst bij de Kliniek), dan is de Kliniek voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 5. Verwerking van gegevens en geheimhouden

 1. Zowel de Kliniek als Client zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. De Kliniek voldoet aan de wet AVG. Hoe met Cliënt gegevens en privacy wordt om gegaan wordt vermeld in de Privacybeleid de praktijk website.

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is de Kliniek de eerste aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met de Cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur worden ingeschakeld, waarbij de therapeuten van de Kliniek is aangesloten. In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. 
 3. Bij een geschil tussen de Kliniek en de Cliënt over de behandeling heeft de Cliënt, na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie: Stichting Zorggeschil.
  (NB Indien de therapeut in loondienst is kan sprake zijn van een andere klachten-functionaris en geschilleninstantie dan hierboven genoemd.) 
 4. Bij een geschil tussen de Kliniek en de Cliënt over de omgang met persoons- en medische gegevens heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 7. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de Kliniek, www.Chinamedic.nl, onder het kopje”Tariven”, en bij ieder pagina de voet het kopje “Algemene Voorwaarden”
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Kliniek.

Veel gestelde vragen

Is Acupunctuur goed voor je?

Acupunctuur wordt al duizenden jaren ingezet voor het verhelpen en verbeteren van een groot scala aan ziektes en klachten. Voor een acupuncturist is de benadering simpel: energie stroomt of het stroomt niet. De symptomen laten zien waar in het lichaam er sprake kan zijn van een blokkade en deze de rest van het lichaam beïnvloed. Daarnaast gaat het de acupuncturist om het activeren van het zelfhelende vermogen van het lichaam.Hierdoor is acupunctuur toepasbaar bij zowel pijnklachten als onvruchtbaarheid, oorsuizen, slaapstoornissen, huidproblemen, allergieën, verslavingen, depressie, overgangsklachten, burn-out, RSI en ga zo maar door. Wilt u weten in hoe verre acupunctuur u kan helpen, maak dan een afspraak voor een 1ste consult en laat u geheel onderzoeken. De acupuncturist kan u dan direct vertellen wat we voor u kunnen doen.

Hoe veel keer moet ik komen?

Om u een betrouwbare en acurate inschatting te geven van het aantal behandelingen dat u nodig hebt, is het beste om dit met uw acupuncturist te bespreken. Ben u nog nooit bij een acupuncturist geweest, dan kunt u een afspraak maken voor een eerste consult met eventuele behandeling. De acupuncturist kan u dan naar aanleiding van uw klachten en het consult een inschatting geven.

Wat is een Acupuncturist?

De hoofdtaak van een acupuncturist is om uw zelfhelend vermogen te stimuleren.

In de acupunctuur draait alles erom het lichaam te voorzien van voldoende energie om ons zelfhelend vermogen te stimuleren en te versterken. Alles draait om de levensenergie, of Qi in balans te brengen. Het uitgangspunt is dat ziekte ontstaat door vermindering van kwaliteit, vermindering van hoeveelheid energie en beperking in omloop. Samen met de meridianen is de bloedsomloop een belangrijke indicator van gezondheid. Het plaatsen van naalden op specifieke plekken wordt dan ook gedaan om de stagnatie te deblokkeren.  Dit brengt het lichaam weer in balans. Het verbeteren van de energie flow zorgt ervoor dat het lichaam beter gaat functioneren en het zelfhelend vermogen geactiveerd wordt.

Hoe lang duurt het voordat ik resultaat merk?

Bij acute klachten wordt er gemiddeld na 1-3 behandelingen effect gemerkt. Bij chronische klachten is dat na 5-10 behandelingen. Het is belangrijk om de frequentie van uw behandeling vol te houden om de gewenste resultaten te bereiken

Ik ben zwanger, kan ik acupunctuur krijgen?

Ja, sterker zelfs: acupunctuur kan u goed helpen tijdens uw zwangerschap.

Met acupunctuur worden de zwangerschapsklachten op een natuurlijke manier en zonder bijwerkingen behandeld . De behandeling is erop gericht de energiebalans in uw lichaam te herstellen. Ook wordt uw hormoonhuishouding weer in evenwicht gebracht. Hierdoor nemen de klachten al snel af. Daarnaast behandelt de acupuncturist uiteraard uw specifieke klachten. Zoals bv: misselijkheid, hoofdpijn, migraine, slaapproblemen etc.

Waarom moet ik in het begin vaker behandeld worden?

Acupunctuur is een milde stimulatie aan je lichaam. Het is belangrijk om in het begin vaak behandeld te worden, zodat er meer herstel op treedt dan terugval. Zodra de klachten vermindert neemt de frequentie af. Zodra de klachten helemaal niet meer terugkomen is de behandeling klaar.

Advies vóór en na acupunctuur?

Probeer intensieve sport én/of training te vermijden vóór of na uw behandeling, drukte en stress vóór en na uw behandeling is ook niet goed voor uw herstel. Vermijd ook alcohol en drugs gebruik direct vóór of na uw behandeling.

Hoe lang duurt een acupunctuur afspraak?

Wij hebben drie soorten afspraken die het meest voorkomen.

Allereerst hebben we het consult met behandeling. Hier gaat u in gesprek met de acupuncturist om uw symptomen te bespreken, daaruit diagnosticeert de acupuncturist de onevenwichtigheden in uw lichaam. U zult een behandelingsplan te horen krijgen en ook hoe vaak u idealiter moet komen per week. Hierna krijgt u (uw eerste) acupunctuurbehandeling. Dit duurt ongeveer één uur.

Nadat u op consult bent geweest volgen er vervolgbehandelingen, deze zijn 45 minuten.

Soms zijn er ook patiënten die nog wat meer willen leren over acupunctuur en hun eigen onevenwichtigheden, maar willen nog niet behandeld worden. Zij boeken meestal enkel een consult van ongeveer een half uur.

Is Acupunctuur pijnlijk?

Voor Abdominal Acupuncture gebruiken wij extra dunne naalden. De prikjes zijn nauwelijks voelbaar. Mensen voelen soms niet eens waar ze zitten. Een enkele keer kan iemand een raar gevoel waarnemen, ook wel omschreven als zeurend, verdovend, opgezet , zwaar of pijnlijk. Dit noemen wij “DeQi”(Qi activeren) sensatie bij acupunctuur, dit is normaal, vaak is dit gevoel zo voorbij.

De LaserNeedle die wij vaak gebruiken in combinatie met het prikken van naalden is niet invasief en voelt u niets van. De LaserNeedle is bij uitstek geschikt voor hen die bang zijn voor naalden en voor kleine kinderen.

Wat zijn de kosten van Acupunctuur?

ChinaMedic is aangesloten bij de NVA (Nederlandse Vereniging van Acupunctuur) en een behandeling wordt vergoed door de meeste verzekeraars in het aanvullende. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw verzekeraar wat dit precies betekent voor u. Voor een volledige prijslijst van al onze behandelingen KLIK HIER

Kan Acupunctuur helpen bij zwanger worden?

Ja, acupunctuur kan helpen om uw fertiliteit te bevorderen evenzeer voor mannen als voor vrouwen

De ChinaMedic Aanpak met abdominale acupunctuur verhoogt de kans op zwangerschap aanzienlijk zowel d.m.v. natuurlijke bevruchting als IUI of IVF. In beide gevallen steunen wij u ook met voedingsadvies en zo nodig kruidentherapie.  Met deze behandelmethode is een groot aantal cliënten succesvol moeder en vader geworden. 

De acupuncturist zal bij uw eerste consult met u een behandelschema samenstellen. 

Lees hier meer over Acupunctuur en Zwangerschap.

Hoeveel tijd tussen acupunctuur?

Tijdens uw eerste consult zal de acupuncturist zich daarover uitspreken. Je mag in principe ieder dag acupunctuur te doen. Afhankelijk van je klachten, de meest toepasbare frequentie is één keer of twee keer per week. Bij ernstige pijn is de frequentie soms twee of drie keer per week. Dat is in dat geval effectiever dan beginnen met één keer per week. De pijn komt tussendoor wel eens terug (door dagelijkse belasting en stress). Naarmate meer behandelingen wordt de pijn meestal steeds minder.

Hoe maak ik een afspraak?

U kunt hiervoor bellen naar onze receptie 020-6167615 of op onze website zelf een afspraak in plannen.

Zijn er bijwerkingen van acupunctuur?

Nee, als u wordt behandeld door een professionele acupuncturist zijn er geen bijwerkingen. Er zijn wel soms reacties na de acupunctuur: vermoeidheid, duizeligheid, emotionele ontlading of een “Genezing Crisis” tijdens de eerste periode. Geen zorgen, dit betekend dat uw lichaam een reactie toont en het herstel proces is gestart. Zorg er voor dat u altijd met de acupuncturist communiceert hoe u zich voelt.

Tip: Neem ter voorbereiding voor de behandeling een kleine maaltijd. Dit helpt goed voor vermoeidheid en duizeligheid na de acupunctuur.

Wat als mijn klachten erger worden?

Terwijl de meeste mensen duidelijke vermindering van hun klachten na een acupunctuurbehandeling merken, gebeuren bij sommige wel eens dat de klachten na een behandeling verergeren voordat ze zich weer beter voelen. Maakt je zich geen zorgen. Dit noemen we ook wel “genezing crisis”, het signaal “in balans brengen” is door uw lichaam ontvangen, het herstel proces kan een periode duren. Het idee is dat je lichaam reageert en je klachten in beweging zijn. Qua acupunctuur betekent het dat je primaire doelstelling is gehaald, omdat je verandert op meerdere niveaus van vastzittend naar loskomend. Zorg er voor dat u altijd met de acupuncturist communiceert hoe u zich voelt.

 

Waarom zijn bepaalde acupunctuurpunten gevoeliger dan andere?

Dit komt door de verschillende acu-punten op het lichaam. Sommige punten zijn gewoon sensitiever dan andere! De vingers en tenen hebben bijvoorbeeld veel meer zenuwen vergeleken met andere delen van het lichaam, dus punten aan de extremiteiten zijn uit nature gevoeliger dan punten rondom het midden van het lichaam.

Openingstijden

Maandag 9:30 - 17:00
Dinsdag 9:30 - 17:00
Woensdag Gesloten
Donderdag 9:30 - 17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag 9:30 - 17:00
Zondag Gesloten

 

 

Contact

Acupunctuur Kliniek ChinaMedic

Postjesweg 36
1057 EB
Amsterdam West

Locatie

Gratis consult (10min.)

Open dag 16 juni zondag
(16 jaar jubileum)
Vrij inloop 09:30-12:00 uur
Postjesweg 36 te Amsterdam
(gratis parkeren)
Een kopje lekker Chinese thee

Free consultation (10min.)

Open day 16 June Sunday
Time: 09:30-12:00 uur
Postjesweg 36 in Amsterdam
(Free parking)
Enjoy a cup of Chinese tea
ChinaMedic Covid-19 nieuws. Bekijk hier de nieuwste updates
ChinaMedic Covid-19 news. Click here for the newest updates!